قیمت طراحی سایت فروشگاهی

استاندارد

فروشگاه کوچک
تومان 9,000,000
 • طراحی اختصاصی
 • بهینه سازی
 • سئو پیشرفته
 • پشتیبانی 3 ماهه
 • درج محصول

پیشرفته

فروشگاه متوسط
تومان 19,000,000
 • طراحی اختصاصی
 • بهینه سازی
 • سئو پیشرفته
 • پشتیبانی 6 ماهه
 • درج 10محصول در ماه
محبوب

فوق پیشرفته

فروشگاه بزرگ
تومان 34,000,000
 • طراحی اختصاصی
 • بهینه سازی پیشرفته
 • سئو پیشرفته 3 کلمه کلیدی
 • پشتیبانی 12 ماهه
 • درج 30 محصول در ماه

خدمات بیشتر

( سایت فروشگاهی )
 • درج 30 محصول در ماه 5.000.000 تومان
 • لندینگ پیج اختصاصی 1.500.000 تومان
 • تولید 3 محتوا یونیک در ماه 3.000.000 تومان
 • 3 ماه پشتیبانی فنی سایت 3.000.000 تومان
 • سئو پیشرفته 3 کلمه کلیدی در سال 15.000.000 تومان
 • طراحی اپلیکیشن اندروید و وب اپ استاندارد 6.000.000 تومان
محبوب

قیمت طراحی سایت غیر فروشگاهی

استاندارد

وبسایت کوچک
تومان 6,000,000
 • طراحی اختصاصی
 • بهینه سازی
 • سئو پیشرفته
 • پشتیبانی 3 ماهه

پیشرفته

وبسایت متوسط
تومان 11,000,000
 • طراحی اختصاصی
 • بهینه سازی
 • سئو پیشرفته
 • پشتیبانی 6 ماهه
محبوب

فوق پیشرفته

وبسایت بزرگ
تومان 19,000,000
 • طراحی اختصاصی
 • بهینه سازی پیشرفته
 • سئو پیشرفته 3 کلمه کلیدی
 • پشتیبانی 12 ماهه

خدمات بیشتر

( سایت غیر فروشگاهی )
 • 3 صفحه اختصاصی 1.500.000 تومان
 • تولید 3 محتوا یونیک در ماه 3.000.000 تومان
 • 3 ماه پشتیبانی فنی سایت 1.500.000 تومان
 • سئو پیشرفته 3 کلمه کلیدی در سال 15.000.000 تومان
 • طراحی اپلیکیشن اندروید و وب اپ استاندارد 6.000.000 تومان
محبوب